Partner serwisu
25 maja 2023

Bezpieczeństwo na budowach i kształcenie nowych kadr dla budownictwa

Kategoria: Aktualności

18 maja odbyło się spotkanie z branżą budowlaną i przedstawicielami świata nauki, w którym wzięło udział prawie 70 osób. W jego trakcie  podsumowano działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Bezpieczeństwo na budowach i kształcenie nowych kadr dla budownictwa

Wśród osób biorących udział w spotkaniu byli Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształceni Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prezesi firm wykonawczych zrzeszeni w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, przedstawiciele organizacji branżowych m.in. Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Uczestniczyli w nim również Dyrektorzy z Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz Szczecinie oraz z Głównego Urzędu Statystycznego, profesorowie politechnik z całej Polski oraz przedstawiciele innych publicznych zamawiających m.in. PKP PLK, spółek Gaz-System oraz PERN. Obecni byli też członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad oraz pracownicy GDDKiA.

X Tydzień Bezpieczeństwa

Zagadnienia poruszane w pierwszej części spotkania zbiegły się z trwającym w dniach 15-21 maja X Tygodniem Bezpieczeństwa organizowanym przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wkrótce po przystąpieniu w 2020 r. do Porozumienia dla Bezpieczeństwa wprowadziła wytyczne dotyczące BHP na inwestycjach drogowych. Wdrożono już osiem wytycznych, jako załączniki do programów funkcjonalno-użytkowych w naszych przetargach, dotyczących zasad BHP m.in: przy robotach ziemnych i pracach pod ruchem, robotach mostowych przy fundamentach i pracach na wysokości, w studniach i kanałach. Uwzględniając również roboty w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych, przy montażu konstrukcji stalowych na obiektach inżynierskich. W lutym 2021 roku do zapisów kontaktowych zostały wprowadzone kary umowne za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowach.

Propagowanie kultury bezpieczeństwa i wyeliminowanie niebezpieczeństw na budowach to ważna misja. Tutaj jest potrzebne zaangażowanie i podejmowanie działań zarówno ze strony wykonawców robót jak i zamawiających Celem naszych działań, zarówno obejmujących wdrażanie wytycznych jak i kontroli na placach budowy, jest wyeliminowanie wypadków w trakcie realizacji dróg. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
BHP - ważna sprawa

W niemal dwa lata od przystąpienia do Porozumienia dla Bezpieczeństwa, do którego należą firmy wykonawcze realizujące prace na  inwestycjach GDDKiA, przedstawione zostały obserwacje z placów budów. Obecnie w realizacji jest 20 kontraktów, na których mają zastosowanie wytyczne w zakresie BHP. Doszło na nich do sześciu wypadków, z czego jeden był śmiertelny. W dołączonej prezentacji znajdują się przykłady najczęstszych uchybień w przestrzeganiu zasad BHP.

Szkolenie nowych kadr dla budownictwa

W drugiej części spotkania uczestnicy skupili się na omówieniu kwestii związanych z kształceniem nowych kadr dla budownictwa. Podczas rozmów wskazano m.in. wyzwania i problemy związane z tym obszarem, który ma fundamentalny wpływ na przyszłość całej branży. Zwłaszcza w dobie tak dużego zakresu realizowanych i planowanych inwestycji. To sprawia, że potencjał rynku do wchłonięcia kolejnych pracowników jest ogromny.

Polska jest obecnie największym placem budowy w Europie. Szeroki portfel zamówień publicznych, rządowe programy i stabilność w zakresie rocznych wydatków na inwestycje, która utrzymuje się od kilku lat to dobra informacja. Potrzebujemy jednak dobrze wykształconej kadry i odpowiednich działań już teraz, aby nie zabrakło wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów na naszych budowach - podkreślał Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Ogólny obraz szkolnictwa wyższego na kierunkach technicznych

Jerzy Auksztol, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, w swojej prezentacji przedstawił ogólny obraz szkolnictwa wyższego oraz statystyki na kierunkach technicznych, w tym budownictwa. Niestety, stale odnotowywany jest spadek absolwentów tych kierunków i widać to także w porównaniu statystyk szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach w Unii Europejskiej i w Polsce. I tak dla przykładu odsetek przedsiębiorstw w sekcji budownictwo prowadzących szkolenia w 2020 r. w Polsce kształtował się na poziomie nieco ponad 34,5 proc. Średnia w UE to 64,1 proc.

Wiesława Gierańczyk, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, przedstawiła z kolei statystyki dotyczące sytuacji na rynku pracy patrząc przez pryzmat zawodów w obszarze drogownictwa, jak wygląda zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów. Przedstawiona została również struktura wynagrodzeń według zawodów.

Podczas spotkania uczestnicy zwrócili uwagę na deficyt absolwentów szkół i uczelni technicznych. Brakuje chętnych do nauki i stale obserwowane jest niewielkie zainteresowanie karierą w branży młodych ludzi, którzy nie chcą podejmować pracy fizycznej. Podkreślano również m.in. niewystarczający styk szkolnictwa z biznesem - osoby, które wybierają kształcenie branżowe nie nabywają przydatnych w pracy umiejętności.

Magdalena Lewandowska, Dyrektor Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, mówiła m.in. o braku przystosowania systemu edukacji do potrzeb rynku. Zdaniem PZPB zauważalny jest brak perspektywicznego powiązania kierunków kształcenia z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Potrzeba doskonalenia modelu szkolnictwa

Podczas wspólnej debaty wszyscy zgodnie podkreślali potrzebę doskonalenia modelu szkolnictwa w zawodzie inżyniera oraz zaangażowanie branży w szkolnictwo zawodowe. Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształceni Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawił inicjatywy podejmowane przez MEiN, w tym konkurs Branżowe Centra Umiejętności polegający na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach. Podczas swojej prezentacji Dyrektor Bartosiak omówił m.in. dane statystyczne dotyczące zawodów operatora maszyn i urządzeń robót  ziemnych i drogowych, a także technika budowy dróg. Mówił o możliwości współpracy na linii administracja - biznes - edukacja.

Uczestnicy debaty zgodzili się co do potrzeby kontynuowania dialogu ws. wypracowania rozwiązań na styku biznes - administracja, w celu zapewnienia dopływu odpowiedniej liczby kadry na stale rosnącym rynku inwestycji infrastrukturalnych. Podczas rozmów podkreślano również konieczność podjęcia skoordynowanych działań uwzględniających często rozbieżne oczekiwania interesariuszy: uczelni technicznych, publicznych zamawiających i szeroko pojętej branży budowlanej. W tym sensie spotkanie można uznać za dobry punkt wyjścia do podjęcia trudnego wyzwania niezbędnego dla utrzymania tempa rozwoju polskiego rynku budowlanego.
Praktyki w GDDKiA

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad możliwe jest odbycie bezpłatnych praktyk w ramach umowy zawieranej pomiędzy GDDKiA a uczelnią. W ramach umowy pomiędzy nami a Urzędem Pracy organizowane są również staże.

W lipcu 2020 r. GDDKiA przekazała do 21 uczelni wyższych porozumienie, które formalizuje i ujednolica zasady współpracy uczelni wyższych w sprawie praktyk. Do dziś podpisała 16 porozumień z uczelniami wyższymi.

Konkurs ,,Innowacje w drogownictwie"

W tym roku GDDKiA ogłosiła III edycję Konkursu pod nazwą Innowacje w drogownictwie. Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) zostały lub zostaną obronione w okresie od 14 września 2022 r. do 15 września 2023 r. Do Konkursu mogą być zgłaszane indywidualne lub zbiorowe prace licencjackie, magisterskie lub inżynierskie.

źródło: www.gov.pl
fot. 123rf.com / zdj. poglądowe
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ