Partner serwisu
13 kwietnia 2023

Prawo prawem, życie życiem... Negatywna opinia prezydenta miasta w sprawie koncesji

Kategoria: Aktualności

Eksploatacja dopuszczalna

W mojej ocenie, mając na względzie stan faktyczny sprawy, w aspekcie przepisu art. 7 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze, uprawnionym będzie uznanie, że eksploatacja złoża w tym konkretnym przypadku jest dopuszczalna, ponieważ nie naruszy sposobu wykorzystania nieruchomości ustalonego w Studium. Sposób wykorzystania nieruchomości przewidziany w Studium to obszar rolniczy, dopuszczający lokalizację i wydobycie kopalin, rozmieszczonych w różnych punktach terenów gminy.
Reasumując wywody stwierdzenie, iż wydobycie kruszywa naruszy rolniczy sposób wykorzystywania strefy TO, nie znajduje przekonującego uzasadnienia, zamieszczonego w zaskarżonym postanowieniu, za czym przemawiają następujące okoliczności:
- złoże kruszywa eksploatowane będzie czasowo, a po jego zakończeniu przedsiębiorca będzie zobowiązany do rekultywacji gruntów i naprawy wszelkich szkód (o czym stanowi treść koncesji).
- Przedsiębiorca prowadząc wydobycie ze złoża „xxxxx” będzie zobowiązany do zachowania wszelkich norm dotyczących oceny ochrony środowiska.

Organy administracji publicznej obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Mogą władczo kształtować sytuację obywateli wyłącznie, gdy przewiduje to przepis prawa powszechnie obowiązującego. Zatem wszystkie elementy postanowienia – zarówno rozstrzygnięcie, jak i warunki, terminy i inne dodatkowe zastrzeżenia – winny mieć oparcie w przepisach ustawowych lub wykonawczych (vide: I OSK 1363/06 - Wyrok NSA z dnia 2007-09-27). Uznanie administracyjne to nie dowolność ani też uprawnienie do odstąpienia od stosowania ogólnych zasad KPA.
W sprawie tej przebija również bardzo zachowawcze podejście Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które unika wydania rozstrzygnięcia rozstrzygającego co do istoty, czyli zaopiniowania pozytywnego jako organ odwoławczy projektu decyzji udzielającej koncesji na wydobycie, wydając kolejne postanowienie kasacyjne, ale to już temat na osobny artykuł. Kto się pierwszy zmęczy? Czy trzeba czekać na zarządzenie zastępcze wojewody?

***

Artykuł pierwotnie ukazał się w magazynie nr 2/22 Surowce i Maszyny Budowlane.

 

fot. 123rf.com / zdj. poglądowe
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ