Partner serwisu
16 listopada 2022

Odprowadzanie ścieków a produkcja kruszyw. Dylematy w trudnych czasach

Kategoria: Aktualności

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości nasili się intensyfikacja działań kontrolno-weryfikujących w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Obejmie także podmioty z branży kruszyw.

Odprowadzanie ścieków a produkcja kruszyw. Dylematy w trudnych czasach

Mające charakter katastrofy ekologicznej zatrucie wód rzeki Odry w sierpniu bieżącego roku wstrząsnęło opinią publiczną i zaniepokoiło świat naukowy. W efekcie nastąpiło zwiększenie presji na organy kontroli i nadzoru w zakresie gospodarki wodno-ściekowej takie jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Inspekcja Ochrony Środowiska. Oczekuje się od nich zwiększenia intensywności i efektywności działań kontrolnych oraz egzekwowania od podmiotów wprowadzających ścieki do wód pełnego wypełnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wszystko wskazuje na to, że owa intensyfikacja prac kontrolno-weryfikujących będzie trwała także w najbliżej przyszłości i obejmie, o ile już nie objęła, podmioty z branży kruszyw. Należy liczyć się także z zaostrzeniem wymagań stawianych przez organy Wód Polskich wobec podmiotów składających wnioski o wydanie nowych pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność górniczą w obrębie dolin rzecznych muszą mieć świadomość, że będą poddani szczególnej uwadze opinii publicznej.

Kluczowe zatem zadanie, jakie przedsiębiorca z branży kruszyw powinien sobie postawić, to dokonanie weryfikacji czy na pewno spełnia wskazane w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wymagania dotyczące postępowania ze ściekami oraz wodami opadowymi i roztopowymi. Niniejszy artykuł stanowi próbę ich przedstawienia i omówienia.

Ścieki, wody opadowe i roztopowe czy może woda – czyli co właściwie odprowadzamy?

 Analiza przepisów z zakresu ochrony środowiska regulujących postępowanie ze ściekami czy wodami opadowymi wskazuje, że kluczowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Niestety, regulacje zawarte w jej treści są dość skomplikowane i niejednoznaczne.

Omawiając wyzwania, jakie stosowanie powyższej ustawy stawia przed przedsiębiorcami wytwarzającymi kruszywa, w pierwszej kolejności wspomnieć należy problem właściwej klasyfikacji wody i ścieków odprowadzanych z terenów zakładów górniczych. Według reguł ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przedsiębiorca górniczy może odprowadzać nie tylko ścieki, ale także niezaliczane do nich wody opadowe lub roztopowe, lub też niezanieczyszczone wody z odwodnienia zakładu górniczego, a nawet wody traktowane jak wody powierzchniowe stojące. Każdy z tych przypadków wiąże się z innymi wymaganiami wobec podmiotu, który tego dokonuje. Stosujemy do nich odmienne wymagania dotyczące ich jakości oraz koniecznych do uzyskania zgód wodnoprawnych.

Dokonując oceny, czy odprowadzana z terenu zakładu produkującego kruszywa woda to ścieki, konieczna jest analiza ich definicji zawartej w treści art. 16 pkt 61 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne. Zgodnie z jej treścią kluczowym warunkiem uznania substancji ciekłej za ściek jest jej wprowadzanie do wód lub do ziemi. Wynika stąd prosty wniosek, że nie podlega przepisom dotyczącym ścieków woda, w tym zanieczyszczona, wykorzystywana w procesach produkcyjnych, o ile krąży ona w obiegu zamkniętym.

Wracając do omawianej definicji, stwierdzić trzeba, że wskazuje ona siedem możliwych sytuacji, gdy mamy do czynienia z wprowadzaniem do wód lub do ziemi ścieków. Spośród nich, branża kruszyw ma najczęściej do czynienia ze ściekami będącymi:

  • wodami zużytymi na cele bytowe lub gospodarcze,
  • wodami odciekowymi z miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku odpadów,
  • wodami pochodzącymi z odwodnienia zakładów górniczych.

Podkreślenia wymaga, że opisywana definicja ścieków zasadniczo nie uwzględnia wód opadowych i roztopowych inaczej to było w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

W praktyce wyjątek od tej zasady stanowią wody opadowe i roztopowe klasyfikowane jako wody odciekowe z miejsc magazynowania czy przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów, ujmowane w odpowiednie systemy zbierające.

Głębszej analizy wymaga ocena, kiedy w pojęciu ścieków mieszczą się wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych. Przywołana wcześniej definicja mówi o uznawaniu tych wód za ścieki w sytuacji, gdy są one wprowadzane do wód lub do ziemi z wyłączeniem dwóch przypadków. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy wody z odwodnienia zakładów górniczych wtłaczane są do górotworu, a rodzaje i ilość substancji w nich zawartych są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie.

Drugi przypadek dotyczy niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych. Problemem jest fakt, że w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne brak definicji pojęcia niezanieczyszczonych wód – pozostaje nam zatem odpowiednia interpretacja przepisów. W praktyce, chcąc ustalić czy mamy do czynienia z wodami niezanieczyszczonymi, wykorzystuje się akty prawne opisujące standardy jakości dla wody (w tym będącej elementem środowiska naturalnego). Uwzględniając fakt, że wody z odwodnienia zakładu górniczego to najczęściej te wypływające z górotworu, zastosować można wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. Ponadto dokonuje się porównania ich jakości z wodą dopuszczoną do spożycia przez ludzi, której parametry opisano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W przypadku odkrywkowych zakładów górniczych wody z odwodnienia zakładu górniczego stanowią często mieszaninę wód podziemnych napływających do wyrobiska z górotworu oraz wód opadowych i roztopowych gromadzących się w wyrobisku. W takich wypadkach, zdaniem autora, do oceny ich jakości należałoby wykorzystać odpowiednio wymagania dla oceny stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Należy wspomnieć, że sukcesywnie rośnie ilość orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących możliwości uznania wód z odwodnienia zakładów górniczych za niezanieczyszczone. Pośród nich wspomnieć należy orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. sygn. akt III OSK 575/21, w którym pojawiła się teza, że „…nie są ściekami pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych zarówno niezanieczyszczone wody pierwotnie pozbawione zanieczyszczeń, jak i takie, które uzyskały swoje właściwości w wyniku procesu oczyszczenia…”. Zdaniem autora niniejszego artykułu stanowisko takie – dość kontrowersyjne – wymaga (celem szerszego stosowania) większego ugruntowania w orzecznictwie. W szczególności wątpliwości budzi w nim brak uwzględnienia faktu, że w praktyce ścieki oczyszczane są nie do stanu zupełnego usunięcia z nich zanieczyszczeń, ale do osiągnięcia przez nie poziomów przewidzianych w przepisach. Ich wartości nie są tożsame z parametrami wód niezanieczyszczonych (dobrej jakości, stanu).

Kończąc omawianie problemów klasyfikacji wód z odwodnienia zakładów górniczych, warto wspomnieć, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami. Należy zwrócić uwagę, że wymóg ten spełniają wody gromadzące się w obrębie nieczynnych wyrobisk, gdy są jednocześnie poza systemem odwadniania zakładu górniczego. Odprowadzanie takich wód spełniać będzie musiało wymagania jak dla odprowadzania wód powierzchniowych stojących.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ