Partner serwisu
19 lipca 2019

Beton towarowy i kruszywa - bezpłatne semianarium

Kategoria: Aktualności

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej, w tym także kruszyw, wymaga spełnienia przez producenta oraz importera szeregu wymagań. Zapraszamy producentów betonu i dostawców kruszyw, a także projektantów budowlanych i architektów oraz pracowników inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów na bezpłatne seminarium.

Beton towarowy i kruszywa - bezpłatne semianarium
 • Kiedy? 26 sierpnia 2019
 • Gdzie? Gdynia, Polska
 • Cena? Udział bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej, w tym także kruszyw, wymaga spełnienia przez producenta oraz importera szeregu wymagań. Są to regulacje prawne zawarte m.in. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych (tzw. Rozporządzenie CPR), jak również regulacje normatywne, to jest zharmonizowane specyfikacje techniczne (inaczej europejskie normy jakościowe).

Wyroby nieobjęte zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi od 2016 roku podlegają Krajowemu systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. System ten został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. Beton towarowy został objęty tym systemem, a kryterium odniesienia przy ocenie jego produkcji jest krajowa specyfikacja techniczna PN-EN 206.

Obowiązki prawne i normatywne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady jest aktem najwyższego rzędu w Unii Europejskiej. Oznacza to, że Rozporządzenie Budowlane 305/2011 (CPR), jak i Rozporządzeni Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym określają zasady wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych, wymagającego spełnienia szeregu wytycznych.

Do wymagań należy m.in. obowiązek znakowania wyrobów budowlanych właściwym znakiem: CE lub B, jak i sporządzenie oraz udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych przez producenta lub dystrybutora wyrobów budowlanych. Dokument ten zawiera m.in. dane o producencie, jak i istotne właściwości wyrobu. Obowiązek ten dotyczy sprzedaży wszystkich wyrobów budowlanych w Polsce.

Wymagania dla producentów betonu towarowego i kruszyw

Aby spełnić wymagania producent betonu towarowego powinien:

 • przeprowadzić wstępne badanie typy wyrobu,
 • wdrożyć zakładową kontrolę produkcji (ZKP) w oparciu o wymagania PN-EN 206,
 • uzyskać krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+),
 • prowadzić stały nadzór nad jakością i produkcją zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206,
 • sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych, która wyraża właściwości użytkowe wyrobów w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów, zgodnie z PN-EN 206,
 • znakować wyrób znakiem budowlanym B.

Kruszywa są również zaliczone do systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+, co oznacza, że wymagana jest certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP) producenta kruszyw przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. W tym zakresie producent kruszyw jest zobowiązany do:

 • ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu,
 • prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
 • prowadzenia badań próbek zgodnie z ustalonym planem badań.

Przygotowanie do certyfikacji

Przygotowanie do certyfikacji powinno obejmować analizę szczegółowych wymagań normy (kryterium odniesienia), a także:

 • wdrożenie, udokumentowanie Zakładowej Kontroli Produkcji i stały nad nią nadzór,
 • wykonanie badań typu wyrobu,
 • prowadzenie badań próbek pobieranych z produkcji zgodnie z ustalonym planem badań.

Certyfikację ZKP może przeprowadzić jedynie jednostka posiadająca status jednostki uprawnionej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

Zakładowa Kontrola Produkcji to udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Jej certyfikacja obejmuje audyt certyfikujący oraz coroczny nadzór zakładowej kontroli produkcji przeprowadzony przez notyfikowaną jednostkę.

SGS Polska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - nr AC 152. Jesteśmy uprawnieni do wykonywania czynności w Krajowym Systemie 2+ w odniesieniu do wyrobów budowlanych. Mamy również status Jednostki Notyfikowanej No. 2525.

Proces certyfikacji w naszej jednostce składa się z następujących elementów:

Certyfikaty wydawane są bezterminowo i weryfikowane podczas corocznej inspekcji, a ważność ich warunkuje spełnianie przez producenta wymagań zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Korzyści z cetyfikacji ZKP

Certyfikacja ZKP dla litego drewna konstrukcyjnego oznacza dla firmy:

 • Spełnianie wymagań prawnych w dopuszczeniu wyrobu do obrotu na rynku UE i Polski,
 • Spełnianie wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych i krajowych specyfikacji technicznych,
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych i zasad systemu zapewnienia jakości,
 • Kontrolowanie utrzymywania poziomu jakości wyrobów,
 • Podniesienie świadomości personelu,
 • Kontrolowanie prowadzenia nadzoru nad wyrobami niezgodnymi,
 • Wzrost konkurencyjności i wiarygodności firmy na rynku wyrobów.

SGS Polska zaprasza na bezpłatne seminarium

Wszystkie osoby zainteresowane tematem betonu towarowego i kruszyw zapraszamy do udziału w seminarium. Podczas spotkania przedstawimy Państwu wymagania prawne dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz na rynek Polski. Poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 • Beton i kruszywa jako wyroby budowlane.
 • Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania.
 • Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej i krajowy.
 • Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?
 • Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia ZKP?
 • Wymagania dla betonu towarowego w zakresie normy PN-EN 206-1 i Krajowego uzupełnienia PN-B-06265.
 • Wymagania dla kruszyw w zakresie zharmonizowanej i krajowych normy.
 • Jak wygląda proces certyfikacji i nadzoru?
 • Dlaczego warto podjąć współpracę z SGS?
 • Pytania i dyskusja

Aktualne terminy seminarium oraz szczegółowe informacje dotyczace spotkania znajdą Państwo TUTAJ

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej na temat seminarium oraz oferty dotyczącej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

Ilona Olsztyńska
Kierownik ds. rozwoju produktów, Inspektor Wiodący 
Certification & Business Enhancement 
m: +48 607 571 646

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 22.08.2019. O WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

INFORMACJE DODATKOWE:

Udział w seminarium jest bezpłatny; jednakże w przypadku braku informacji o anulowaniu zgłoszenia do organizatora uczestnik/ firma zgłaszająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 200 zł netto

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ