Partner serwisu
25 stycznia 2019

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na rok 2019

Kategoria: Aktualności

Celem konkursu jest wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowanych w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX (w Krakowie – dzielnice: Dębniki i Bieńczyce), w skład której wchodzą następujące firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., CWRW Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., Chełmski Cement Sp. z o.o. oraz Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na rok 2019

Na konkurs można składać projekty w następujących dziedzinach:

Rodzaj I - Edukacja

Rodzaj II - Ekologia

Rodzaj III - Kultura

Rodzaj IV - Programy obywatelskie

Rodzaj V - Sport

Rodzaj VI - Projekty szkolne.

Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi wnioskodawcy. Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:

wyrównywania szans edukacyjnych

wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży

zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa

wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze

programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych

zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi

inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

O wsparcie mogą się ubiegać:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).

Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Spółdzielnie socjalne.

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.

Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).

Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).

Wnioski można składać w terminie od 4 lutego do 1 marca 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca maja 2019 r.

Przewidziano dwa typy dotacji:

do 4 tys. złotych brutto

do 8 tys. złotych brutto.

Każdy wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w ciągu jednego naboru, w tym nie więcej niż jeden na dotację do 8 tys. złotych brutto.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów, przeznaczonych na realizację całego projektu. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości minimum 10% kosztów realizowanego projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,konkursy/konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-i-szkol/regulamin-konkursu.html

źródło: ngo.krakow.pl
fot. Pixabay
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ