Partner serwisu
18 września 2018

Krajowy System Zarządzania Ruchem - Ruszają przetargi na projekty wdrożeniowe

Kategoria: Infrastruktura

Rozpoczął się kolejny etap wdrażania KSZR na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na stronie internetowej GDDKiA ukazało się wstępne ogłoszenie informacyjne o zamiarze ogłoszenia przetargu. W kolejnych tygodniach ogłosimy przetargi na Centralny Projekt Wdrożeniowy (CPW) i cztery Regionalne Projekty Wdrożeniowe (RPW) w ramach Projektu KSZRD na Sieci TENT Etap 1. Do końca roku planowane są jeszcze cztery postępowania na nadzór inwestorski nad wykonawcami poszczególnych RPW.

Krajowy System Zarządzania Ruchem - Ruszają przetargi na projekty wdrożeniowe

Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego będzie miał za zadanie wdrożenie kluczowych elementów systemu: sprzętowych (np. szyna integracyjna), informatycznych (np. oprogramowanie centralne) oraz budowlanych (np. sieć teletechniczna). Wyposaży również sieć drogową, objętą tym etapem na obszarze warszawskiego Oddziału GDDKiA, w infrastrukturę przydrożną (tzw. moduły rozproszone). W ramach siedmioletniej umowy wykona testy oraz integrację systemów, a następnie będzie wspierał, utrzymywał i rozwijał system w ramach projektu KSZRD E1.

W ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem. Podobnie jak w przypadku CPW, wykonawca będzie musiał również wykonać testy oraz integrację systemów, a następnie świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju Systemu w ramach projektu KSZRD E1.

Przetarg na RPW będzie składał się z czterech części, obejmujących obszarowo drogi wchodzące w skład sieci drogowej KSZRD Etap 1 na terenie następujących Oddziałów:

 • cześć 1 - w Gdańsku i w Olsztynie (drogi S6 i S7) - obszar CZR w Gdańsku,
 • część 2 - w Łodzi (drogi A1 i A2) - obszar CZR w Strykowie (Łódź),
 • część 3 - w Katowicach (drogi A1, A4, S1) - obszar CZR w Kończycach (Katowice),
 • część 4 - w Opolu i we Wrocławiu (drogi A4 i A8) - obszar CZR w Widawie(Wrocław).

Wszystkie ruszające postępowania przetargowe stanowić będą elementy realizacji projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I” (nr CEF/021/2015), który uzyskał dofinansowanie unijne w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania z UE dla Projektu wynosi 123 211 577 EUR.

ITS - ważna rzecz

GDDKiA wdraża Inteligentne Systemy Transportowe wiedząc, że mogą w znacznym stopniu przyczynić się do:

 • efektywniejszego,
 • bezpieczniejszego,
 • mniej szkodliwego dla środowiska

działania systemu transportowego. Ich wdrażanie w Europie odbywa się zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. Celem Dyrektywy jest ustanowienie interoperacyjnych i efektywnych usług ITS. Implementacją tej Dyrektywy do polskiego prawa była zmiana ustawy o drogach publicznych w 2012 r. Aby sprostać wymogom zawartym tych dokumentach oraz zintegrować drogi wchodzące w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej, GDDKiA tworzy Krajowy System Zarządzania Ruchem.

System KSZR

System KSZR będzie wspierał przede wszystkim użytkowników dróg tj. z chwilą uruchomienia ostrzeże przed utrudnieniem, poinformuje o aktualnych i prognozowanych warunkach ruchu, poinformuje o czasach dojazdu do celu różnymi drogami, wyznaczy i poprowadzi dynamicznie objazdem na wypadek, steruje dopływem ruchu na zatłoczoną drogę, steruje pasami ruchu w tym tzw. „korytarze życia”, wyznaczy optymalną dopuszczalną prędkość, czy poinformuje o zajętości miejsc parkingowych, będzie gotowy na C-ITS i bezpośrednią komunikację infrastruktura-pojazdy (I2V).

System KSZR wesprze również GDDKiA w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania drogi, zapewni narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów czy innych prac utrzymaniowych. Wyposaży również GDDKiA w odpowiednie narzędzia do lepszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.

System usprawni realizację akcji ratunkowych poprzez szybsze wykrycie zdarzenia, identyfikację zagrożenia, jego skutków oraz przekazanie tych danych do właściwych służb państwowych odpowiedzialnych za prowadzenia akcji ratunkowych.

System wspólnie z wdrożonym już etapem 1 Krajowego Punktu Dostępowego będzie źródłem wysokiej jakości sprawdzonych danych publicznych o warunkach ruchu dla służb państwowych mediów, szeroko korzystających z informacji z systemu, np. żeby szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia drogowego, czy firm świadczących różnego rodzaju usługi związane z mobilnością dla kierowców.

System techniczne przygotowany będzie na współdzielenie danych np. z Krajowym System Poboru Opłat, ale również danych policyjnych, straży pożarnej, czy systemu powiadamiania ratunkowego w celu uniknięcia dublowania urządzeń zbierających podobnie dane.

W ramach inwestycji drogowych zapisanych w Programie Budowy Dróg Krajowych realizujemy już elementy ITS (tzw. systemy zarządzania ruchem, czy systemy zarządzania tunelami), które później zostaną poddane procesowi integracji z Systemem Centralnym KSZR jaki powstanie w ramach projektu KSZRD na sieci TENT Etap 1. Dzięki temu na przebiegającej przez Polskę transeuropejskiej sieci drogowej powstanie w ten sposób jednolity i zintegrowany System ITS.

Architektura KSZR była wypracowywana przez ostatnich kilka lat pracą ekspertów GDDKiA w oparciu o europejski wzorzec FRAME. To podejście umożliwiło uruchomienie wielu wdrożeń komponentów ITS np. w ramach realizowanych inwestycji drogowych, oraz odpowiednie przygotowanie się na współdzielenie danych np. z Krajowego Systemu Poboru Opłat, danych policyjnych, straży pożarnej, czy systemu powiadamiania ratunkowego w celu uniknięcia dublowania urządzeń zbierających podobnie informacje.  System KSZR będzie wspierał przede wszystkim użytkowników dróg - będzie ostrzegał kierowcę przed utrudnieniem, poinformuje o warunkach ruchu, wyznaczy dynamicznie objazd, wyznaczy optymalną prędkość, czy poinformuje o zajętości miejsc parkingowych na MOPach. Docelowo KSZR będzie gotowy na C-ITS i bezpośrednią komunikację „infrastruktura-pojazdy”.

GDDKiA będzie wykorzystywać system KSZR w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg. System zapewni narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów czy innych prac utrzymaniowych. Wyposaży również zarządcę sieci dróg krajowych w odpowiednie narzędzia do skuteczniejszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.

Krajowy System Zarządzania Ruchem cechuje:

 • spójna architektura,
 • modularność,
 • interoperacyjność
 • spójny zestaw standardów,
 • możliwość realizacji poszczególnych części Systemu przez różnych wykonawców/dostawców,
 • zdywersyfikowane źródła finansowania realizacji Systemu,
 • utrzymywanie Systemu w oparciu o pomiar wskaźników i umowy SLA,
 • możliwość rozwoju funkcjonalnego i terytorialnego.
źródło: gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ