Partner serwisu
05 lutego 2018

Przylasek Rusiecki. Stara Żwirownia – nowe życie

Kategoria: Aktualności

Już w tym roku roz­pocz­ną się in­we­sty­cje na te­re­nie Przy­la­sku Ru­siec­kie­go. Na po­czą­tek zre­ali­zo­wa­ne zo­sta­ną 3 za­da­nia o łącz­nej war­to­ści bli­sko 31 mi­lio­nów zło­tych. 5 grud­nia 2017 roku Za­rząd Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go zde­cy­do­wał o ich do­fi­nan­so­wa­niu ze środ­ków Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go na lata 2014-2020. Jest wśród nich pro­jekt Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ma­ją­cy na celu kom­plek­so­we za­go­spo­da­ro­wa­nie oto­cze­nia zbior­ni­ka nr 1. Ozna­cza to, że naj­póź­niej za 3 lata po­wsta­nie pierw­szy, ważny ele­ment Cen­trum Re­kre­acji i Wy­po­czyn­ku „Przy­la­sek Ru­siec­ki”, a Małe Kra­kow­skie Ma­zu­ry zy­ska­ją wresz­cie pro­fe­sjo­nal­ną in­fra­struk­tu­rę tu­ry­stycz­no-re­kre­acyj­ną.

Przylasek Rusiecki. Stara Żwirownia – nowe życie

Kom­pleks 14 zbior­ni­ków wod­nych w Przy­la­sku Ru­siec­kim po­wstał w daw­nym za­ko­lu Wisły, gdzie w la­tach 50. i 60. XX wieku wy­do­by­wa­no żwir na bu­do­wę kom­bi­na­tu me­ta­lur­gicz­ne­go, stąd zwy­cza­jo­wa nazwa tego ob­sza­ru - „Żwi­row­nia”. Przez lata naj­więk­szy ze zbior­ni­ków (po­tocz­nie na­zy­wa­ny zbior­ni­kiem numer 1) był i jest ulu­bio­nym miej­scem wy­po­czyn­ku miesz­kań­ców Nowej Huty i oko­lic. Nie­ste­ty, teren w ni­czym nie przy­po­mi­na miej­skie­go ką­pie­li­ska - bra­ku­je to­a­let, prze­bie­ral­ni i za­go­spo­da­ro­wa­nia te­re­nu. Od przy­szłe­go roku czas na zmia­ny - Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. roz­pocz­nie tam in­we­sty­cje, które zmie­nią te te­re­ny w tęt­nią­ce ży­ciem miej­sce i prze­strzeń przy­ja­zną dla miesz­kań­ców. Stara żwi­row­nia zyska więc nowe życie.

Ochro­na bio­róż­no­rod­no­ści

Jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów w trak­cie opra­co­wy­wa­nia kon­cep­cji za­go­spo­da­ro­wa­nia te­re­nów w Przy­la­sku Ru­siec­kie­go było za­cho­wa­nie przy­rod­ni­czych, wi­do­ko­wych oraz kra­jo­bra­zo­wych wa­lo­rów tego miej­sca i w miarę moż­li­wo­ści jak naj­mniej­sza in­ge­ren­cja w śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne. Zna­la­zło to rów­nież od­zwier­cie­dle­nie w pla­no­wa­nych na­sa­dze­niach. Pro­jekt zie­le­ni bę­dzie ba­zo­wał na ro­dzi­mych ga­tun­kach drzew, krze­wów i traw. Po­ja­wią się więc je­sio­ny wy­nio­słe, cze­rem­chy, wierz­by Iwa, de­re­nie, czar­ne bzy, ta­ta­ra­ki, czy trzmie­li­ny po­spo­li­te. Nie­wąt­pli­wą atrak­cją Przy­la­sku Ru­siec­kie­go bę­dzie łąka kwiet­na, kwit­ną­ca od wio­sny do je­sie­ni.

Cen­trum Re­kre­acji i Wy­po­czyn­ku „Przy­la­sek Ru­siec­ki” (za­go­spo­da­ro­wa­nie oto­cze­nia zbior­ni­ka nr 1)

Po­wierzch­nia te­re­nu ob­ję­te­go pro­jek­tem wy­no­si ponad 26 hek­ta­rów. Sza­cun­ko­wa, łącz­na war­tość na­kła­dów in­we­sty­cyj­nych jest okre­śla­na na kwotę nie­mal 10 mi­lio­nów zło­tych. Do­fi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich prze­kro­czy po­ło­wę tej kwoty. Prace w Przy­la­sku roz­pocz­ną się w po­ło­wie przy­szłe­go roku i po­trwa­ją dwa lata.

W ra­mach tych prac prze­wi­dzia­no upo­rząd­ko­wa­nie te­re­nu, bu­do­wę ukła­du ście­żek, cią­gów pie­szych, pie­szo-ro­we­ro­wych, a także par­kin­gu. Pro­jekt za­kła­da też po­wsta­nie piasz­czy­stej plaży, z wy­dzie­lo­ny­mi ką­pie­li­ska­mi, bo­iskiem do piłki pla­żo­wej i po­la­ną fe­sty­no­wą. Po­ja­wią się rów­nież po­mo­sty oraz plat­for­ma do wo­do­wa­nia nie­wiel­kich łodzi. Ca­łość bę­dzie do­peł­nio­na wy­po­ży­czal­nią sprzę­tów wod­nych, prze­bie­ral­nia­mi i sa­ni­ta­ria­ta­mi. Swoje miej­sce do od­po­czyn­ku znaj­dą rów­nież ro­dzi­ny z dzieć­mi. Do ich dys­po­zy­cji zo­sta­nie od­da­na spe­cjal­nie wy­dzie­lo­na stre­fa wodna (z pły­wa­ją­cym ba­se­nem) a także plac zabaw. Przy zbior­ni­ku sta­nie rów­nież na­miot ple­ne­ro­wy, a także po­most „zgro­ma­dzeń” - miej­sce spo­tkań i ze­brań, które z pew­no­ścią przy­czy­nią się do ak­ty­wi­za­cji lo­kal­nej spo­łecz­no­ści. Spo­tka­niom sprzy­jać bę­dzie rów­nież mała ar­chi­tek­tu­ra – ławki, le­ża­ki, ha­ma­ki, pa­ra­so­le pla­żo­we i na­wią­zu­ją­ce do tra­dy­cji byłej żwi­row­ni głazy na­rzu­to­we bę­dą­ce rów­no­cze­śnie wy­god­ny­mi sie­dzi­ska­mi. Trud­no wy­obra­zić sobie Przy­la­sek Ru­siec­ki bez węd­ka­rzy, dla­te­go też po za­chod­niej stro­nie zbior­ni­ka za­pro­jek­to­wa­no po­mo­sty, na któ­rych znaj­do­wać się będą sta­no­wi­ska do węd­ko­wa­nia i punk­ty wi­do­ko­we. Po­nad­to, nad bez­pie­czeń­stwem użyt­kow­ni­ków czu­wać będą ra­tow­ni­cy, dla któ­rych po­wsta­ną wieże ob­ser­wa­cyj­ne.

Co cie­ka­we, na te­re­nach są­sia­du­ją­cych z Przy­la­skiem Ru­siec­kim zi­den­ty­fi­ko­wa­no rów­nież źró­dła geo­ter­mal­ne, które w póź­niej­szym cza­sie będą wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ośrod­ku wy­po­czyn­ko­wo-re­kre­acyj­nym z ką­pie­li­skiem geo­ter­mal­nym.

Nowa Huta - in­te­li­gent­ne mia­sto

Jed­nym z waż­niej­szych za­ło­żeń pro­gra­mu „Kra­ków - Nowa Huta Przy­szło­ści” są no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia z za­kre­su Smart City. Tak bę­dzie rów­nież w przy­pad­ku Przy­la­sku Ru­siec­kie­go. Na te­re­nie ob­ję­tym pro­jek­tem prze­wi­du­je się za­sto­so­wa­nie in­te­li­gent­ne­go sys­te­mu ste­ro­wa­nia oświe­tle­niem ze­wnętrz­nym – czuj­ni­ki ruchu po­zwo­lą zop­ty­ma­li­zo­wać po­zio­my oświe­tle­nia i zu­ży­cie ener­gii. Lampy będą rów­no­cze­śnie prze­kaź­ni­ka­mi wifi, a słu­żą­ce do ich mo­co­wa­nia słupy za­opa­trzo­ne zo­sta­ną do­dat­ko­wo w ele­men­ty sys­te­mu na­gło­śnie­nia. W po­bli­żu miejsc par­kin­go­wych sta­nie sta­cja ła­do­wa­nia sa­mo­cho­dów elek­trycz­nych. Pro­jekt za­kła­da rów­nież za­mon­to­wa­nie nie­wi­dzial­ne­go, elek­tro­nicz­ne­go płotu, który unie­moż­li­wi nie­upraw­nio­ne prze­miesz­cza­nie ele­men­tów wy­po­sa­że­nia. SMART będą rów­nież kosze na śmie­ci. Czuj­ni­ki będą in­for­mo­wać o za­peł­nie­niu po­jem­ni­ka. Wszyst­ko to bę­dzie spa­jał sys­tem BMS (Bu­il­ding Ma­na­ge­ment Sys­tem). To au­to­ma­ty­ka za­rzą­dza­ją­ca wszyst­ki­mi sys­te­ma­mi w jedną ca­łość, która po­zwa­la efek­tyw­nie i w spo­sób oszczęd­ny za­rzą­dzać całym obiek­tem z jed­ne­go miej­sca.

Pro­jekt pod nazwą: Kom­plek­so­we za­go­spo­da­ro­wa­nie oto­cze­nia zbior­ni­ka nr 1 sta­no­wi pierw­szy, in­we­sty­cyj­ny etap re­ali­za­cji za­da­nia Cen­trum Re­kre­acji i Wy­po­czyn­ku „Przy­la­sek Ru­siec­ki”. Jego re­ali­za­cja na­stą­pi z wy­ko­rzy­sta­niem do­fi­nan­so­wa­nia z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go na lata 2014-2020: Dzia­ła­nie 6.3. Roz­wój we­wnętrz­nych po­ten­cja­łów re­gio­nu, Pod­dzia­ła­nie 6.3.3. Za­go­spo­da­ro­wa­nie re­kre­acyj­ne i tu­ry­stycz­ne oto­cze­nia zbior­ni­ków wod­nych.

Koszt cał­ko­wi­ty pro­jek­tu to: 9.593.889,58 zł, w tym do­fi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich to: 5.264.939,37 zł.

Rów­no­le­gle do pro­jek­tu Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A., na te­re­nie przy­la­sku Ru­siec­kie­go, będą re­ali­zo­wa­ne dwa inne kom­ple­men­tar­ne pro­jek­ty do­fi­nan­so­wa­ne w ra­mach Pod­dzia­ła­nia 6.3.3. RPO WM na lata 2014-2020:

1. Okręg Pol­skie­go Związ­ku Węd­kar­skie­go w Kra­ko­wie- Bu­do­wa in­fra­struk­tu­ry dla re­kre­acji węd­kar­skiej w zgo­dzie ze zrów­no­wa­żo­ny­mi za­sa­da­mi eko­lo­gicz­no–śro­do­wi­sko­wy­mi. War­tość pro­jek­tu: 674.240,14 zł, w tym 505.680,01 zł do­fi­nan­so­wa­nia z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich.

2. Za­rząd In­fra­struk­tu­ry Ko­mu­nal­nej i Trans­por­tu w Kra­ko­wie - Roz­bu­do­wa ście­żek pie­szo–ro­we­ro­wych i tras tu­ry­stycz­nych wraz z wy­ko­na­niem ozna­ko­wa­nia tu­ry­stycz­no–in­for­ma­cyj­ne­go na ob­sza­rze Przy­la­sku Ru­siec­kie­go. War­tość pro­jek­tu: 20.662.223,92 zł, w tym 6.000.000,00 zł do­fi­nan­so­wa­nia z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich.

Łącz­na war­tość za­pla­no­wa­nych do re­ali­za­cji w prze­cią­gu naj­bliż­szych 3 lat in­we­sty­cji współ­fi­nan­so­wa­nych z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich w Przy­la­sku Ru­siec­kim wy­nie­sie więc 30.930.353,64 zł. Z kwoty tej 11.770.619,38 zł po­cho­dzić bę­dzie z Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go na lata 2014-2020.

Wszyst­kie te pro­jek­ty sta­no­wią ele­ment, re­ali­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­jek­tu stra­te­gicz­ne­go „Kra­ków – Nowa Huta Przy­szło­ści”, za­da­nia pod nazwą Cen­trum Re­kre­acji i Wy­po­czyn­ku „Przy­la­sek Ru­siec­ki”. Ob­ję­tych jest nim 191,65 ha te­re­nów zlo­ka­li­zo­wa­nych w Nowej Hucie (sta­ro­rze­cze Wisły), w od­le­gło­ści ok. 8,5 km od cen­trum Nowej Huty i ok. 15 km od cen­trum Kra­ko­wa. Sza­cun­ko­wa, łącz­na war­tość przed­się­wzię­cia okre­śla­na jest na kwotę 375,6 mln PLN - z tego za ponad 63% kosz­tów od­po­wia­da sek­tor pry­wat­ny.

Kon­cep­cja pro­gra­mo­wa tego za­da­nia za­kła­da, że Przy­la­sek Ru­siec­ki, który jako ma­low­ni­czy za­ką­tek w kra­jo­bra­zie te­re­nów po­prze­my­sło­wych, w na­tu­ral­ny spo­sób stał się miej­scem wy­po­czyn­ku dla miesz­kań­ców Nowej Huty, ma za­ra­zem ogrom­ny po­ten­cjał, by nie tylko sta­no­wić atrak­cję dla lo­kal­nej spo­łecz­no­ści, ale być rów­nież miej­scem re­kre­acji dla tu­ry­stów i miesz­kań­ców in­nych czę­ści Kra­ko­wa. Kon­cep­cja funk­cjo­nal­no-prze­strzen­na prze­wi­du­je mi­ni­mal­ną in­ge­ren­cję w na­tu­ral­ne ukształ­to­wa­nie te­re­nu i ro­ślin­ność. Ist­nie­ją­ca zie­leń bę­dzie re­wi­ta­li­zo­wa­na po­przez do­dat­ko­we na­sa­dze­nia, zbior­ni­ki wodne zo­sta­ną oczysz­czo­ne, a ich linie brze­go­we – ure­gu­lo­wa­ne. Roz­le­głe plaże piasz­czy­sto-tra­wia­ste wokół akwe­nów mają być za­cho­wa­ne i upo­rząd­ko­wa­ne. Za­kła­da się wy­ko­rzy­sta­nie na­tu­ral­nej geo­ter­mii na po­trze­by or­ga­ni­za­cji ośrod­ka wy­po­czyn­ko­wo-re­kre­acyj­ne­go z ką­pie­li­skiem geo­ter­mal­nym. Po­nad­to teren zo­sta­nie uzu­peł­nio­ny o in­fra­struk­tu­rę spor­to­wą i obiek­ty usłu­go­we to­wa­rzy­szą­ce (m.​in. obiek­ty ga­stro­no­micz­ne, wy­po­ży­czal­nie sprzę­tu, punk­ty in­for­ma­cyj­ne). Kon­cep­cja za­kła­da wy­dzie­le­nie stre­fy ochron­nej świa­ta zwie­rzę­ce­go i ro­ślin­ne­go.

źródło: knhp.com.pl
fot. knhp.com.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ