Partner serwisu
05 lipca 2016

WUG odpowiada: kto może być strzałowym i wydawcą środków strzałowych

Kategoria: WUG odpowiada

Tym razem pytanie do Wyższego Urzędu Górniczego skierowała Cementownia „WARTA” S.A. Dotyczy ono stanowisk strzałowego i wydawcy środków strzałowych.

WUG odpowiada: kto może być strzałowym i wydawcą środków strzałowych

Do naszej redakcji wpłynęło zapytanie kierowane do Wyższego Urzędu Górniczego przez przedstawicieli Cementowni „WARTA” S.A.:

„W naszej firmie Cementowni „WARTA” S.A. w Trębaczewie eksploatację kopaliny prowadzimy głównie przy zastosowaniu robót strzałowych. W obecnej chwili przedmiotowe roboty zlecamy podmiotom zewnętrznym, które realizują je w sposób kompleksowy tj. począwszy od wiercenia otworów strzałowych, poprzez dostarczanie środków strzałowych do miejsca strzelania, załadunku środków strzałowych do otworów strzałowych aż do ich odpalania.

Na dziś w Zakładzie Górniczym „Działoszyn” przy Cementowni „WARTA” S.A. brak jest zatrudnionych osób, które mogłyby wykonywać czynności strzałowego oraz wydawcy środków strzałowych w odkrywkowym zakładzie górniczym. My jako pracownicy zakładu górniczego – kierownictwo i dozór, widzimy ewentualną potrzebę posiadania takich kadr.

W najbliższym czasie chcielibyśmy skierować kilku naszych pracowników na kursy strzałowych i wydawców środków strzałowych. Problem pojawia się w związku z tym, że jednym z warunków skierowania na przedmiotowe kursy jest wymagana praktyka zawodowa dla strzałowego – 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych, a dla wydawcy – 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza, w tym 3 miesiące pracy w charakterze pomocnika wydawcy środków strzałowych.

Stąd nasze pytania:

 • Czy osoby zatrudnione w naszej firmie na stanowiskach operatorów koparek, spycharek, ładowarek – są to u nas operatorzy sprzętu do robót ziemnych oraz kierowcy samochodów technologicznych mający co najmniej kilkuletnią a nawet kilkunastoletnią praktykę w ruchu zakładu górniczego, mogą zostać skierowani na takowe kursy strzałowych i wydawców środków strzałowych?
 • Co kryje się pod pojęciem pracy w charakterze „górnika” i co lub jakie czynności należy wykonywać w odkrywkowym zakładzie górniczym, aby zostać uznanym za „górnika” w rozumieniu obowiązujących przepisów i regulacji?
 • Czy naszych pracowników, o których mowa w pkt. 1),  tj.  operatorów sprzętu do robót ziemnych oraz kierowców samochodów technologicznych, można „podciągnąć” w zakresie praktyki zawodowej pod „górników”?

 

WUG odpowiada

Ad. 1 Zgodnie z art. 53 ust. 5 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, strzałowy oraz wydawca środków strzałowych są osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. 

Wykonywanie takich czynności wymaga spełnienia wymogów określonych w art. 56 ustawy, w szczególności, zgodnie z pkt 3 tego przepisu osoby te mają obowiązek: „posiadania aktualnego zaświadczenia o odbyciu kursu specjalistycznego lub aktualnych zaświadczeń
o odbyciu kursów specjalistycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. c”.

    Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia  szczegółowe wymagania  w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i pkt 7 ustawy, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności, o których mowa
w art. 53 ust. 5 ustawy, w tym okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy. Do chwili obecnej takie rozporządzenie nie zostało wydane.

Nieobowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) w § 9 ust. 1. pkt 2 określało następujące wymagania, które obowiązane były spełniać osoby wykonujące w odkrywkowych zakładach górniczych czynności:

      a)  strzałowego:

 • 2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych,
 • ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod strzelania,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydanego na podstawie wyniku badań psychiatrycznych,
 • posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wydanego na podstawie wyniku badań psychologicznych,
 • ukończenie 21 lat,

 

b)  wydawcy środków strzałowych:

 • 2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych, w tym 3 miesiące pracy w charakterze pomocnika wydawcy środków strzałowych,
 • ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego wydawcy środków strzałowych,
 • a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego wydawcy środków strzałowych,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydanego na podstawie wyniku badań psychiatrycznych,
 • posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wydanego na podstawie wyniku badań psychologicznych,
 • ukończenie 21 lat.

Z przepisów tych wynikało, że ukończenie przedmiotowych kursów jest jedynie jednym z wymogów, które obowiązane były spełniać osoby, którym zamierza się powierzyć wykonywanie w odkrywkowych zakładach górniczych czynności strzałowego i  wydawcy środków strzałowych.

Jednocześnie z przepisów tych nie wynikało, kto może być skierowany do odbycia tych kursów.

Tak więc, mając na względzie powyższe należy mieć na uwadze, że skierowanie na kurs dla strzałowych i wydawców środków strzałowych osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pytaniu nr 1 przedmiotowego pisma nie koniecznie, w przypadku wydania nowych przepisów, o których wyżej mowa, będzie skutkowało możliwością powierzenia tym osobom czynności strzałowego i  wydawcy środków strzałowych.

Dodatkowo zwraca się uwagę, że osoby wykonujące czynności strzałowych i wydawców środków strzałowych obowiązane są spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100, 1893 oraz z 2016 r. poz. 544).

Ad. 2 Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia „górnik”.

Ad. 3 Z uwagi na samo nazewnictwo, jak i w szczególności z uwagi na charakter pracy
na stanowiskach: „operator sprzętu do robót ziemnych” i „kierowca samochodu technologicznego”, stanowiska te należy zaliczyć do odmiennych od stanowiska „górnika”. 

 

 

Źródło fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ