Partner serwisu
05 maja 2016

Można sadzić las na kamieniołomie

Kategoria: Aktualności

Już drugi rok rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020. W 2016 r., dzieki zmianie definicji, kompleks leśny może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności, wskazane w planie zalesienia, m.in. takie jak: kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu.

Można sadzić las na kamieniołomie

Jak pisze na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". Jest to kolejne działanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, uruchamiane w tym roku.

Rok 2016 jest drugim rokiem, w którym rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020. Jednak w odniesieniu do nowego naboru nastąpiły zmiany przepisów ułatwiające skorzystanie z tej formy pomocy. Najważniejsze z nich to:

- możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków;
- zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia, takie jak: powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami; śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych; uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 2004-6 oraz PROW 2007-2013; kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu; elementy krajobrazu, tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień,  żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m;

- w przypadku, gdy gmina, na terenie której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia;

- możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie: w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie (najpóźniej 21 dni przed 1 października); do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty;

- zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej – obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50.000 euro;
- brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Złożone wnioski zostaną poddane kontroli, w ramach której zostaną sprawdzone kryteria wyboru operacji. Punkty będzie można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów:

- leżących w strefie ekologicznych korytarzy,
- przylegających do lasu czy do śródlądowych wód powierzchniowych,
- o nachyleniu powyżej 12 st.

Na podstawie liczby uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy. Zostanie ona podana do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR 1 października br. na portalu internetowym Agencji.

Więcej: TUTAJ

Źródło: ARiMR, fot.: freeimages

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ