Partner serwisu
27 kwietnia 2015

Kto wymyślił beton

Kategoria: Cement i wapno

Na pod­sta­wie prac arche­olo­gicz­nych stwier­dzono, że już sta­ro­żytni Rzymianie wytwa­rzali z kru­szywa kamien­nego, gipsu, wapna, popio­łów wul­ka­nicz­nych z Wezuwiusza i wody mate­riał przy­po­mi­na­jący beton. Stosowali go w konstrukcjach, akwe­duk­tów, mostów i tuneli. Mało tego, że wytwa­rzali beton, to jesz­cze wyko­ny­wali z niego prefabrykaty, które sto­so­wali w konstrukcjach.

Kto wymyślił beton

Współczesny beton wyko­nano po raz pierw­szy po wyna­le­zie­niu cementu por­t­landz­kiego w dru­giej deka­dzie XIX wieku. Już w 1867 roku wyko­nano pierw­sze pre­fa­bry­katy. Były to duże donice usta­wiane w Paryżu. W Polsce roz­po­częto prze­my­słową pro­duk­cję pre­fa­bry­ka­tów 1897 roku i do dziś trwa roz­wój prefabrykacji.

 

Cay materiał na stronie: /energooszczednie.info/czy-zastanawialiscie-kiedys-kto-i-kiedy-wymyslil-beton/

fot. www.freeimages.com

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ