Partner serwisu
11 grudnia 2014

Dodajemy mocne strony

Kategoria: Ochrona środowiska

Wielu przedsiębiorców traktuje nakaz sporządzenia OOS jako oskarżenie o potencjalne zniszczenia w środowisku spowodowane przez planowaną działalność. Uznają raport za dokument, w którym muszą się tłumaczyć ze zniszczeń, które mogą, ale nie muszą wystąpić. Dołączenie do niego punktu, gdzie za pomocą analizy SWOT możliwe będzie ukazanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zmian, pozwoli zmienić takie odczucia przedsiębiorców i pokazać górnictwo nie tylko w aspekcie niszczenia, ale również tworzenia.

 

 

Dodajemy mocne strony

Ocena oddziaływania na środowisko (environmental impact assessment) jest jednym z instrumentów prawnych ochrony środowiska, która jak wiadomo obejmuje m.in. racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Natomiast kształtowanie środowiska definiowane jest jako świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów. W związku z tym, jeżeli ocena jest instrumentem prawnym ochrony środowiska, w raporcie OOŚ, oprócz opisu negatywnych oddziaływań, należy podkreślić wszystkie pozytywne wpływy na środowisko spowodowane odkrywkową eksploatacją piasków i żwirów.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOS)

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycyjnych. Celem OOS jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych oraz ich skali na etapie planowania inwestycji. Do przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zaliczamy przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia nie został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Natomiast do przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zaliczamy przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na ten obszar, a które nie są bezpośrednio związane z jego ochroną oraz obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Ocena oddziaływania na środowisko powinna zawierać ocenę, analizę możliwości oraz sposobu zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymaganego zakresu monitoringu oraz bezpośredniego i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między wymienionymi elementami oraz dostępność złóż kopalin. Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinien obejmować analizę oraz ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany w ramach oceny oddziaływania na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji powinien zawierać:

- opis planowanego przedsięwzięcia, a zwłaszcza charakterystykę przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i użytkowania lub eksploatacji,
- podstawowe cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
- spodziewane rodzaje i ilości zanieczyszczeń które powstaną podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
- opis elementów przyrodniczych środowiska, które są objęte zakresem przewidywanego oddziaływania;
- opis istniejących zabytków chronionych znajdujących się w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
- opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
- opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru; pierwszy wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego; drugi wariant najkorzystniejszy dla środowiska;
- określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz transgranicznego oddziaływania na środowisko;
- uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska;
- opis metod służących do prognozowania, które zostały zastosowane przez wnioskodawcę; opis powinien zawierać przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio-, i długoterminowych, stałych i chwilowych oddziaływań na środowisko wynikające z wykorzystania zasobów środowiska, emisji oraz istnienia przedsięwzięcia;
- opis przewidywanych działań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem celów i przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru;
- w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
- wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych oraz sposobu z ich korzystania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu;
- przedstawienie zagadnień w formie graficznej oraz w formie kartograficznej;
- analizę potencjalnych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
- przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
- wskazanie trudności, jakie wynikają z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy;
- streszczenie w języku niespecjalistycznym, nazwisko osoby lub osób sporządzających raport oraz źródła informacji, na podstawie których sporządzono raport.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy uwzględnić oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji [Ustawa].

 

Wielu przedsiębiorców traktuje nakaz sporządzenia OOS jako oskarżenie o potencjale zniszczenia w środowisku spowodowane przez planowaną działalność. Traktują raport jako dokument, w którym muszą się tłumaczyć ze zniszczeń, które mogą, ale nie muszą wystąpić. Dołączenie do raportu punktu, w którym za pomocą analizy SWOT możliwe byłoby ukazanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zmian, pozwoliłoby zmienić takie odczucia przedsiębiorców. W raporcie mogliby wykazać szereg pozytywnych aspektów, które mogą wystąpić podczas prowadzenia działalności oraz po jej zakończeniu. Dzięki analizie można ustalić, czy podczas realizacji danego przedsięwzięcia przeważać będą mocne, czy słabe strony. Użyta w raporcie analiza SWOT pozwoli przedstawić i porównać wszystkie pozytywne i negatywne aspekty. Korzystając z tej metody, dajemy szanse czytelnikowi raportu spojrzenia na górnictwo nie tylko w aspekcie niszczenia, ale również tworzenia.

 

Cay artykuł dostępny w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 4-5/2014.

Fot. Mota-Engil

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ