Partner serwisu
Tylko u nas
19 lipca 2019

Szkolenia BHP, o których pamiętać musi przedsiębiorca górniczy

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Każdy nowo zatrudniony w kopalni pracownik powinien przejść szkolenia, które wymagane są przepisami polskiego prawa. Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. O jakich szkoleniach BHP powinien pamiętać każdy przedsiębiorca górniczy?
 

Szkolenia BHP, o których pamiętać musi przedsiębiorca górniczy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia oraz przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy. Podstawowymi szkoleniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są:

•    szkolenie wstępne,

•    szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy koniecznie przeprowadzić szkolenie wstępne. Składa się ono z dwóch etapów:

•    Szkolenie wstępne ogólne zwane „instruktażem ogólnym”.

•    Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, czyli tzw. „instruktaż stanowiskowy”.

Instruktaż ogólny powinni przejść nie tylko pracownicy, ale również studenci, którzy są na praktyce
oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ten przeprowadza pracownik służby BHP.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla każdego zatrudnionego pracownika na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Przeprowadza się go również dla pracownika, który jest przenoszony na nowe stanowisko, dla ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz dla studenta odbywającego praktykę studencką.

Warto też wiedzieć, że pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Z kolei gdy dojdzie na stanowisku pracy do zmian organizacyjnych, zmian procesu technologicznego, wprowadzone zostaną do stosowania substancje o działaniu szkodliwym albo niebezpiecznym dla zdrowia, to pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi ponownie odbyć instruktaż stanowiskowy, przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzać osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca. Przepisy mówią, że osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz muszą być przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Ważne jest również to, że odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego każdy pracownik musi potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego. Karta musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe

Jego celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie BHP. Jest to kolejne obowiązkowe szkolenie, które muszą przejść:

1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

2. Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści).

3. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.

4. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe dla osób wymienionych powyżej w punkcie 2 (pracodawcy, kierownicy) należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zatrudnienia. W przypadku pozostałych pracowników, należy takie szkolenie przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
 
Jak często przeprowadzać szkolenia okresowe?

W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na trzy lata. Natomiast bardzo ważne jest, że gdy na stanowiskach robotniczych występują szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, to szkolenie takie trzeba wykonać nie rzadziej niż raz w roku. Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku, gdy pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne (tj. praca na wysokości, praca w przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych itd.).

W przypadku pracodawców i pozostałych osób wymienionych w punktach 2-5, szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat. Wyjątek stanowią pracownicy administracyjno-biurowi, dla których szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Szkolenia okresowe, które są obligatoryjne z punktu widzenia prawa, bardzo często niewiele nowego wnoszą dla pracowników, zwłaszcza tych na stanowiskach robotniczych. Oczywiście bardzo dużo zależy od umiejętności przekazywania wiedzy osób szkolących i zaciekawienia swoich słuchaczy nowinkami technicznymi i prawnymi. Jeśli prowadzący szkolenie jest dobry w tym co robi, jest to połowa sukcesu. W innym przypadku ludzie wychodzą ze szkolenia znudzeni. Nie zmienia to oczywiście faktu, że szkolenie takie trzeba odbyć i warto zadbać o to, żeby było ono rzetelne, merytoryczne i ciekawie poprowadzone.

Ważne jest również to, że szkolenie okresowe osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (tj. strzałowy, wydawca środków strzałowych) musi odbywać się na podstawie programów szkolenia zatwierdzanych w drodze decyzji, przez właściwe organy nadzoru górniczego.

Jakie są inne obowiązkowe szkolenia?

Ogólne przepisy dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców. Jednak firmy działające w górnictwie odkrywkowym muszą również dostosować się do wymagań szkoleniowych, które wynikają m.in. z:

•    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. 2013 poz. 1008), oraz

•    Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. 2017 poz. 321).

Cytując powyższe akty prawne, warto zaznaczyć, że osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego oraz wyznaczonych pracowników należy szkolić w udzielaniu pierwszej pomocy. Na każdej zmianie powinien być co najmniej jeden przeszkolony w tym zakresie pracownik. W przypadku prac wykonywanych na urządzeniach pływających, na każdej zmianie roboczej pracę powinien wykonywać co najmniej jeden pracownik przeszkolony w zakresie ratownictwa wodnego. Z kolei osoby, których zakres czynności obejmować będzie zadania dotyczące techniki strzałowej, mogą być zatrudniane w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej, który musi być powtarzany co 5 lat. Dodatkowo kierownik odstrzału musi mieć przygotowanie i doświadczenie zawodowe osoby dozoru ruchu górniczego oraz ukończony kurs specjalistyczny kierownika strzelania długimi otworami. Z kolei kierownik działu techniki strzałowej i jego zastępca musi przejść kurs specjalistyczny dla osób kierujących działem techniki strzałowej.
 

     *** Wyżej opisane szkolenia to niezbędne minimum, jakie powinien zapewnić pracodawca. Warto więc na zakończenie dodać, że każdy kto jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 283 § 1. Kodeksu pracy). Bezpieczeństwo pracowników powinno być priorytetem każdego pracodawcy oraz osób zarządzających. Zaniedbywanie tego obszaru w dłuższej perspektywie czasu na pewno przysporzy dużo problemów i może przynieść nie tylko straty finansowe, ale również odpowiedzialność karną, nie wspominając już o ryzyku utraty zdrowia lub życia naszego pracownika.

Artykuł został również opublikowany w nr 2/2019 magazynu Surowce i Maszyny Budowlane.
 

fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ