Partner serwisu
27 czerwca 2017

Co grozi producentom wyrobów budowlanych, którzy nie posiadają krajowej lub europejskiej oceny technicznej?

Kategoria: Aktualności

Kolejną przyczyną, jaka prawdopodobnie może stać za brakiem oceny technicznej, jest wiedza producenta na temat niskiej jakość oferowanych produktów.

Jeżeli przeszkodą nie jest koszt uzyskania krajowej lub europejskiej oceny technicznej, nie umiem sobie wyobrazić innego powodu, niż świadomość, że oferowany produkt nie spełnia podstawowych wymogów. Ewentualnie może jest to kwestia braku wiedzy na temat procedury weryfikacyjnej, ale w to również wątpię – komentuje Joanna Kamuda.

Obowiązujące przepisy stanowią nie tylko o konieczności posiadania oceny technicznej, ale również określają jej zawartość, format, jak również sposób udostępnia informacji o niej oraz oznakowania wyrobu objętego oceną. Co równie istotne, konieczność uzyskania oceny nie dotyczy jedynie producentów, ale również importerów sprowadzających wyroby budowalne z państw spoza UE. W konsekwencji do ich obowiązków należy m.in. sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej zawierającej informacje na temat elementów związanych z systemem oceny i weryfikacji, sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych oraz umieszczenie bezpośrednio na wyrobie lub też na jego etykiecie odpowiedniego znaku, informacji towarzyszących oraz danych pozwalających na identyfikację samego wyrobu. Dodatkowo może pojawić się konieczność dostarczenia instrukcji stosowania, obsługi, jak również informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Sama dokumentacja musi być przechowywana przez co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu, zapewnione muszą być także procedury pozwalające na zachowanie zadeklarowanych właściwości wyrobu. Wiąże się z tym konieczność powołania Zakładowej Kontroli Produkcji, której zadaniem jest przebadanie odpowiedniego procenta produktów, sporządzenie stosownej dokumentacji, jak również przeprowadzenie postępowania w przypadku wyrobów niezgodnych
z wytycznymi. ZKP odpowiedzialna jest również za kontrolę produktu nawet po sprzedaży w sytuacji, w której konieczne byłoby jego wycofanie z rynku. Mało tego – obowiązkiem producenta oraz importera jest także poinformowanie sprzedawców o wyrobach wycofanych z obrotu lub użytkowania.

Surowy wymiar kary

O ile art. 36j ustawy o wyrobach budowalnych informuje, w jaki sposób nakładana jest kara, które dyrektywy są wówczas brane pod uwagę, oraz w jakich sytuacjach organ nakładający karę może od niej odstąpić, szczegółowe informacje dotyczące ich wysokości ujęte zostały w Rozdziale 8 ustawy o systemach oceny zgodność i nadzoru rynku – informuje pełnomocnik CDA Polska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent wprowadzający wyrób, który nie nadaje się do zamierzonego zastosowania na bazie zadeklarowanych właściwości, podlega karze do 100 tys. zł.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wyrób zostanie oznakowany znakiem budowlanym B lub CE, choć nie posiada właściwości opisanych w deklaracji właściwości użytkowych Jeżeli producent wprowadzi natomiast na rynek produkt, który wymaga znakowanie, ale go nie posiada, podlega dla odmiany karze do 20 tys. zł. Ten sam wymiar kary przewidziany został w przypadku niedopełnienia obowiązku sporządzania oraz przechowywania deklaracji właściwości użytkowych, lub gdy zostały one przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu nr 305/2011 lub ustawie o wyrobach budowlanych. Kara do 10 tys. zł przewidziana została w sytuacji, w której producent nie dopełni obowiązku dołączenia lub udostępnienia informacji towarzyszącej oznakowaniu wraz z informacją pozwalającą na identyfikację wyrobu, lub instrukcji obsługi oraz informacji dot. bezpieczeństwa użytkowania. Równie wysokie kary finansowe dotyczą importerów oraz dystrybutorów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby budowlane nienadające się do zamierzonego zastosowania zadeklowanego na podstawie właściwości użytkowych (do 100 tys. zł), lub wprowadzają produkt, który choć podlega obowiązkowi znakowania, nie posiada znaku budowlanego B lub CE (kara do 20 tys. zł). Jeżeli importer nie dopełni obowiązku umieszczenia informacji pozwalającej na identyfikację wyrobu podlegającemu obowiązkowi znakowania, podlega krze finansowej do 10 tys. zł. Takie same sankcje przewidziane zostały w przypadku niedopełnienia obowiązku udostępnienia dokumentacji technicznej właściwemu organowi lub przechowywania kopii deklaracji właściwości użytkowych. W wykazie sankcji ujęci zostali również sprzedawcy, którzy udostępniają na rynku krajowym wyrób budowlany podlegający obowiązkowi znakowania, a który odpowiedniego znaku nie posiada, lub nie ma informacji towarzyszącej oznakowaniu. Karalne jest również niedołączanie lub nieudostępnianie właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji. We wszystkich tych przypadkach sprzedawca podlega karze do 10 tys. zł.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ