Partner serwisu
10 listopada 2016

Ile potrzebuje: region północno-zachodni

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Poprzednie analizy szacowały zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym, południowym oraz wschodnim. Zużycie kruszyw w 2014 roku w regionie centralnym i południowym określono na zbliżonym poziomie ok. 2,7 mln Mg, natomiast w regionie wschodnim – na ok. 2,1 mln Mg [8]. Jak kształtuje się ta wielkość w północno-zachodniej Polsce?

Ile potrzebuje: region północno-zachodni

Zgodnie z przyjętym założeniem prognozę zużycia kruszyw rozpoczęto od regionu o największej liczbie budowanych domów. W niniejszym artykule dokonano szacunku dla regionu plasującego się na miejscu czwartym, którym jest region północno-zachodni.

Charakterystyka ogólna regionu

Region północno-zachodni to administracyjny skład trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Łącznie w jego skład wchodzi 70 powiatów, w tym 9 miast na prawach powiatu (rys. 1).

Powierzchnia regionu północno-zachodniego wynosi 6 670,6 tys. ha, co stanowi 21% powierzchni
Polski. Największym województwem jest tu wielkopolskie, a najmniejszym lubuskie. Region zamieszkuje
ponad 6,73 mln ludności, co stanowi 16% populacji kraju. Najwięcej mieszka w województwie wielkopolskim a najmniej w lubuskim. Gęstość zaludnienia wynosi 101 osób/km2 [3].

Analogicznie, jak dla wcześniej scharakteryzowanych regionów, w tabeli 1 przedstawiono wybrane dane ekonomiczno-społeczne mające teoretycznie potencjalny wpływ na rozwój budownictwa jednorodzinnego.

Wszystkie dane przedstawione w tabeli 1, a w szczególności te dotyczące rynku pracy i wynagrodzeń, są znacznie mniej korzystne niż w regionie centralnym oraz południowym. Szczególnie dotyczy to województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, nie dotyczy natomiast wielkopolskiego, które jako jedno z czterech charakteryzuje się wyższym (107%) od średniej krajowej wskaźnikiem PKB/mieszkańca oraz najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego (7,6%).

W 2014 roku saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej było ujemne i wyniosło 3 622 osoby. Uwzględniając zmianę miejsca zamieszkania 4 725 osób pomiędzy województwami wewnątrz regionu, saldo migracji wyniosło ostatecznie plus 1 103 osoby. Głównym kierunkiem wyjazdów z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego było województwo wielkopolskie. Tam dodatnie saldo migracji wewnętrznej było o 73 osoby większe od ujemnego salda migracji zagranicznej.

Charakterystyka budownictwa jednorodzinnego

Podstawą do określenia zapotrzebowania na kruszywa w segmencie budownictwa jednorodzinnego było zidentyfikowanie liczby budynków, których budowę rozpoczęto, przyjmując, że liczba ta jest zbieżna z liczbą
wydanych pozwoleń. W 2014 roku w regionie północno-zachodnim wydano pozwolenia na budowę 12 071 domów o łącznej powierzchni użytkowej 1 675 501 m2 [2], co dało średnią powierzchnię budowanego domu wynoszącą ok. 138 m2; jest to wartość o ok. 12 m2 mniejsza niż w regionie centralnym i południowym i ok. 4 m2 mniejsza niż w regionie wschodnim. Udział regionu w liczbie oraz powierzchni użytkowej budowanych w Polsce domów wynosi ok. 17%. Natomiast udziały poszczególnych województw w liczbie budowanych
w kraju domów wynoszą: lubuskie (2,5%), wielkopolskie (11%), podlaskie (2,7%), zachodniopomorskie (3,8%).

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ