Partner serwisu

Prawo zamówień publicznych czekają zmiany

Kategoria: Artykuły z czasopisma

W magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" nr 3/2016 ukazał się artykuł autorstwa Kamila Stolarskiego i Konrada Majewskiego dotyczący zmian w Prawie Zamówień Publicznych. Tekst został przygotowany, gdy w Sejmie trwały jeszcze prace w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dziś już wiemy, że ustawa nowelizująca została przyjęta przez Sejm (w dniu 13 maja 2016 r.). Co to oznacza?

Prawo zamówień publicznych czekają zmiany

Zgodnie z procedowanym w Sejmie RP projektem ustawy istotnej modyfikacji mają ulec kryteria oceny ofert. Od dłuższego już czasu nadużywanie przez zamawiających ceny jako jedynego lub wiodącego kryterium oceny ofert jest mocno krytykowane. Wskazuje się bowiem, że prowadzi to do wielu patologicznych zjawisk na rynku zamówień publicznych. Wśród zjawisk tych wskazuje się obniżenie jakości dostaw, usług oraz robót budowlanych, fal upadłości (np. w branży budowlanej), czy też zbyt częste stosowanie tzw. umów śmieciowych.

W powszechnym odbiorze tak nieumiejętnie stosowane kryteria oceny ofert są jednym z głównych problemów prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 Dyrektywy Klasycznej „bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących cen określonych dostaw lub wynagradzania z tytułu określonych usług, instytucje zamawiające opierają udzielanie zamówień publicznych na ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie”. Przy czym zgodnie z art. 67 ust. 2 Dyrektywy Klasycznej „ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określa się na podstawie ceny lub kosztu, z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej”.

W opublikowanym w magazynie „Surowce i Maszyny Budowlane" 3/2016 artykule pt. „Prawo zamówień publicznych czekają zmiany” autorzy przybliżyli zagadnienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która wkrótce może wejść w życie. Tekst został przygotowany, gdy w Sejmie trwały jeszcze prace w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dziś już wiemy, że ustawa nowelizująca została przyjęta przez Sejm (w dniu 13 maja 2016 r.). Jeśli Senat RP rozpatrzy ją w trakcie kolejnego posiedzenia (18,19 maja br.), zmiana prawa zamówień publicznych może nastąpić jeszcze w czerwcu. Więcej o nowelizacji można dowiedzieć się także na stronie nowezamowieniapubliczne.eu

Podejściem takim ma być przede wszystkim rachunek kosztów cyklu życia. Powinien on zgodnie z art. 68 Dyrektywy Klasycznej obejmować w odpowiednim zakresie wszystkie lub tylko niektóre koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych (które mają być przedmiotem zamówienia). Do kosztów tych – stosownie do art. 68 ust. 1 Dyrektywy Klasycznej – mają być zaliczane: (1) koszty poniesione przez instytucję zamawiającą lub innych użytkowników (koszty związane z nabyciem, koszty użytkowania – w tym zużycie energii i innych zasobów, koszty utrzymania i koszty związane z wycofaniem z eksploatacji – w tym koszty zbiórki i recyklingu; (2) koszty przypisywane ekoloekologicznym efektom zewnętrznym związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi na przestrzeni ich cyklu życia, o ile ich wartość pieniężną można określići zweryfikować (w tym koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmian klimatu).

Jak widać w Dyrektywie Klasycznej, określono, że zamiast kryterium ceny zamawiający będą mogli korzystać z kryterium kosztu, określanego chociażby we wskazany powyżej sposób. Jest to jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych nowymi dyrektywami.

Więcej czytaj w artykule pt. Prawo zamówień publicznych czekają zmiany w "Surowcach i Maszynach Budowlanych" nr 3/2016.

fot. 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ