Partner serwisu
28 sierpnia 2014

Jak płukać kruszywo?

Kategoria: Maszyny i urządzenia

Płuczki mieczowe, bębnowe, ciśnieniowe czy turbopłuczki. Sposobów płukania jest wiele. Jednak prócz znanych metod spotkać można nietypowe rozwiązania wykorzystujące do tego procesu urządzenia, takie jak pompy, przesiewacze obrotowe czy rynny z przepływem grawitacyjnym. Zatem: jak skutecznie płukać kruszywo?

Jak płukać kruszywo?

Kruszywa naturalne żwirowe oraz skały zwięzłe przerabiane na kruszywa naturalne łamane często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość kruszywa, a ponadto utrudniają procesy kruszenia i przesiewania. Problem stanowią również zanieczyszczenia występujące w kruszywach z recyklingu, dla usunięcia których oprócz płukania
należy zastosować inne metody wzbogacania. Najczęściej płukanie kruszyw prowadzone jest w płuczkach mieczowych (korytowych) lub bębnowych. Możliwe są również inne sposoby płukania kruszyw mineralnych,
jak na przykład płukanie w przesiewaczu bębnowym, walczaku młyna prętowego, czy w pompach wirowych.
Zastosowanie jednej z podanych metod podyktowane jest często specyfi cznymi warunkami istniejącymi
w zakładzie stosującym płukanie kruszywa. Ostatecznie liczy się stopień wypłukania zanieczyszczeń oraz
koszt inwestycyjny, jak i eksploatacyjny.

Typowe urządzenia do płukania kruszyw
W praktyce najszersze zastosowanie znalazły płuczki, w których oddzielanie zanieczyszczeń oparte jest na intensywnym mieszaniu surowca w środowisku wodnym. Efektywność procesu płukania kruszyw zależy od rodzaju urządzenia do płukania, a także od takich czynników, jak:
• właściwości fizykochemiczne zanieczyszczeń gliniasto-ilastych (podatność na rozmywanie, zawartość frakcji iłowej itp.),
• ilość wody doprowadzonej do płukania, jej ciśnienie i temperatura,
• przygotowanie materiału przed płukaniem (czas rozmakania zanieczyszczeń),
• uziarnienie płukanego materiału,
• oddziaływanie dynamiczne na płukany kamień np. rozcieranie i in.
Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie płukania zanieczyszczonych kruszyw na przesiewaczach wibracyjnych wyposażonych w instalacje natrysku wodnego. Możliwe jest też zastosowanie pokładu sitowego
wykonującego ruch drgający pod powierzchnią lustra wody. Płukanie na przesiewaczach skuteczne jest jedynie w przypadku surowca zawierającego niewielką ilość łatwo wymywanych zanieczyszczeń. Przeprowadzone próby wykazały, że przy płukaniu na pokładzie sitowym przesiewacza wibracyjnego, z kruszywa można oddzielić około 70% występujących w nim zanieczyszczeń gliniastych. Przy nadawie, w której występują zanieczyszczenia w ilości rzędu 10-15% samo zastosowanie przesiewacza wibracyjnego z natryskiem wodnym może być wystarczająco efektywne. Przy zawartości zanieczyszczeń gliniastych powyżej 20%, konieczne jest zastosowanie innych specjalistycznych urządzeń płuczących. Ponadto zanieczyszczenia występujące w postaci grudek gliny są trudne do usunięcia w procesie płukania na przesiewaczach. Jako urządzenia płuczące w przemyśle najczęściej
stosowane są płuczki korytowe (mieczowe), a także płuczki bębnowe. W płuczkach mieczowych (jedno lub
dwu wałowych) uzyskuje się lepsze efekty płukania. Charakteryzują się one ponadto zwartą i stabilną konstrukcją,
mniejszym ciężarem w stosunku do płuczek bębnowych, ochroną koryta przed ścieraniem i łatwą eksploatacją. Ilość wody zużywanej do rozmywania zanieczyszczeń w płuczkach mieczowych zależna jest od stopnia zanieczyszczenia materiału i wynosi średnio 0,5-1,0 m3/Mg. W płuczce mieczowej można także prowadzić
proces płukania przy bardzo niewielkiej ilości wody rzędu 0,3 m3/Mg. Następuje wówczas intensywne ocieranie zanieczyszczeń, a usuwane są one dopiero na przesiewaczu z natryskiem wodnym. Nowością wśród urządzeń oczyszczających stały się płuczki ciśnieniowe (wysokociśnieniowe) i turbopłuczki. Szczególnie przydatne do procesów płukania kruszyw zawierających trudno rozmywalne zanieczyszczenia gliniaste są tzw. turbo płuczki, czyli
płuczki korytowe o specjalnej konstrukcji elementów mieszających.

Cały artykuł dostępny w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 3/2014.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ