Partner serwisu
13 czerwca 2014

Zmiana normy EN 206

Kategoria: Aktualności

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) poinformował niedawno Biuro SPBT, że do obiegu krajowego wprowadził już znowelizowaną wersję normy dla betonu, identyfikowaną pod tytułem i oznaczeniem:PN-EN 206:2014-04 "Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność".

Zmiana normy EN 206

Norma EN 206 ogłoszona została w trybie uznaniowym, tzn. treść dokumentu przeniesiono w całości z angielskiego oryginału EN 206:2013 Concrete – Specification, performance, production and conformity – z wyjątkiem okładki (strony tytułowej), której zawartość przetłumaczono na język polski.

W ten sposób PKN wywiązał się ze zobowiązania terminowego wobec Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w Brukseli.

Nowo opublikowanej nowelizacji PN-EN 206:2014-04 – PKN nadał status Polskiej Normy aktualnej, dezaktualizując jednocześnie polskojęzyczne pozycje:

PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006,
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,
PN-EN 206-9:2010,

które z dniem 28.04.2014 r. stały się normami archiwalnymi.

Co nowego niesie nowelizacja EN 206:2013 w stosunku do EN 206-1:2000?

Wprowadza 24 nowe pozycje w zestawie terminów i definicji;
obok CEM I dopuszcza także cement CEM II/A do kombinacji z popiołem lotnym lub pyłem krzemionkowym oraz podaje nowe zasady określania współczynnika k dla zastosowania mielonego, granulowanego żużla wielkopiecowego;
wycofuje pomiar konsystencji mieszanki betonowej metodą Vebe z warsztatu badań;
wprowadza dodatkowe wymiarowania ziaren kruszywa;
dodaje zasady stosowania betonów zbrojonych włóknami oraz betonów zawierających kruszywo z recyklingu;
podaje zasady odnośnie koncepcji właściwości użytkowych przy aplikacji dodatków (np. koncepcji równoważnych właściwości betonu i kombinacji równoważnych właściwości użytkowych);
zmienia niektóre z istniejących lub dodaje inne zasady oceny zgodności;
unieważnia normę EN 206-9 Additional rules for self-compacting concrete (SCC), z której większość zapisów włącza wprost do swojej treści;
wprowadza specjalne wymagania dla betonów geotechnicznych (Załącznik „D” znowelizowanej normy).

Widać, że nowelizacja uzupełnia paletę dodatków mineralnych typu II, możliwych do wykorzystania podczas produkcji betonu – jako ekwiwalent części wsadu cementowego, nie tylko gatunku CEM I, ale i CEM II/A. A to przecież dodatkowa korzyść dla producentów betonu. Widać także, że po 10 latach – innowacyjna wówczas technologia betonu samozagęszczalnego, po sprawdzeniu i potwierdzeniu efektywności, doczekała się standardów normalizacyjnych. Analogicznie – 10-lecie gromadzenia doświadczeń praktycznych pozwoliło znormalizować bazę kruszyw z recyklingu, zbrojenie betonu włóknami oraz wymagania i kryteria oceny betonu geotechnicznego. Udoskonaleniu uległy także procedury kontroli zgodności.

Obecnie trwa przekład angielskiej wersji EN 206:2013 na język polski – wraz z weryfikacją tłumaczenia przez niezależnego specjalistę. W pracach nad projektem polskojęzycznej wersji bierze czynny udział Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT), angażując nie tylko własne środki finansowe, ale przede wszystkim potencjał Komisji SPBT ds. Normalizacji Betonu oraz 3-ch swoich delegatów do krajowego gremium roboczego, czyli Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu, powołanego przez PKN.

Wg PKN-owskiego harmonogramu prac, jeszcze w maju br. ma nastąpić odbiór polskojęzycznego projektu roboczego EN-206. Następnie sformułowane zostaną zastrzeżenia i sugestie poprawek, po czym opracowanie wróci znowu na forum KT. Jeżeli nie pojawią się kontrowersje, to projekt poddany zostanie weryfikacji ICS, a dalej – po potwierdzeniu kompletu dokumentacji, trafi na etap kontroli zgodności jego treści z innymi przepisami. Zakończenie prac nad polską wersją nowelizacji, czyli PN-EN 206:2014 - nastąpi nie później niż z końcem lutego 2015 r.

Fot. http://www.freeimages.com

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ