Partner serwisu
19 stycznia 2017

Polityka w zakresie surowców budowlanych - Biała Księga

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Jesienią 2015 roku (w momencie zmiany na szczeblach władzy, ale jeszcze pod szyldem poprzedniego Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju) światło dzienne ujrzała wreszcie tzw. „Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin”, stanowiąca uszczegóławiające rozszerzenie jednej z kwestii poruszonych we wcześniej
wzmiankowanym opracowaniu.

Polityka w zakresie surowców budowlanych - Biała Księga

Podobnie jak wspomniana publikacja pod redakcją prof. Hausnera, „Biała Księga...” skupia się na kopalinach objętych własnością górniczą Skarbu Państwa i złożach o znaczeniu strategicznym, tym niemniej niektóre z proponowanych rozwiązań mogą być jednak korzystne również dla sektora surowców budowlanych i złóż związanych z własnością nieruchomości gruntowych. Moim zdaniem należy do nich koncepcja tzw. obszarów funkcjonalnych, choć autorzy „Białej Księgi...” wzmiankują jedynie o jej zastosowaniu do złóż strategicznych. Zgodnie z obowiązującą od tego roku wersją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obszar funkcjonalny to obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny, na który składają się powiązane funkcjonalnie tereny o wspólnych uwarunkowaniach i kierunkach rozwoju. Obszary te mogą mieć znaczenie ponadregionalne (dla kraju), regionalne (dla województwa) lub lokalne (dla gminy). Co zatem stoi na przeszkodzie, aby za obszar funkcjonalny uznać np. obszar występowania i eksploatacji granitów strzegomskich, podkieleckie „białe zagłębie” czy wybrane grupy żwirowni na północy Polski? Brakuje co prawda praktycznych doświadczeń we wdrażaniu tego typu rozwiązań, wydaje się jednak, że przy odpowiednio poprowadzonych konsultacjach społecznych możliwe byłoby uniknięcie w takich obszarach szeregu lokalnych konfliktów społeczno-środowiskowych, wynikających zarówno z samej eksploatacji kopalin, jak też ich transportu na masową skalę.

Z uwagi na zaistniałą zmianę opcji politycznej i związaną z tym zmianę osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki surowcowej, losy pomysłów zawartych w „Polityce surowcowej...” oraz „Białej Księdze...” są niepewne, przy czym ich realna wartość, lub też jej brak, są tu bez znaczenia. Z drugiej strony podkreślić należy, że przynajmniej niektóre wcześniejsze pomysły, jak na przykład konieczność waloryzacji i ochrony udokumentowanych zasobów oraz wyodrębnienie Państwowej Służby Geologicznej, są kontynuowane także przez obecne władze resortowe.

Fragment artykułu Polityka w zakresie surowców budowlanych CZAS NA ZMIANY, który ukazał się w numerze 6/2016 magazynu "Surowce i Maszyny Budowlane"

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ