Partner serwisu
08 września 2016

Prace nad projektem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Kategoria: Aktualności

Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Prace nad projektem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Obecnie państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, co oznacza, iż realizowane są przede wszystkim zadania jednostki naukowej. W uzasadnieniu Rada Ministrów dostrzegła zagrożenie związane z prowadzeniem spójnej i skutecznej polityki surowcowej, a także nieefektywność działań podejmowanych przez PIG "z uwagi na swoistą dwoistość zatrudnienia". Podejmowane przez PIG działania nie dały jednak - w ocenie RM - możliwości sprawnego funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

Rozwiązaniem może być powołanie nowej Polskiej Służby Geologicznej.
Poza zadaniami wykonywanymi obecnie PSG będzie m.in.:

  •  określała i weryfikowała zasoby bazy surowcowej kraju,
  •  zapewniała sprawną realizacje polityki surowcowej Państwa,
  •  dbała o racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie złóż,
  •  wspomagała właściwych organów administracji geologicznej i organów górniczych w wykonywaniu zadań przeciwdziałania wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub działalności wbrew zasadom zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
  •  zatwierdzała dokumentacje geologiczne,
  •  rozporządzała informacją geologiczną,
  •  monitorowała wpływy z opłat eksploatacyjnych.

Planuje się, że opłata eksploatacyjna będzie pobierana przez PSG i rozdzielana wg zasady: 60% gminy, 35% PSG i 5% NFOŚiGW. Dodatkowo planuje się ograniczenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty eksploatacyjnej – ale wyłącznie tych, dla których dochód roczny z tytułu opłaty eksploatacyjnej na jednego mieszkańca wyniósł więcej niż 500 zł (9 gmin).


Z obecnych zadań państwowej służby geologicznej PSG przejmie następujące zadania państwa w zakresie geologii:
1) inicjację, koordynację i wykonywanie zadań zmierzających do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;
2) prowadzenie centralnego archiwum geologicznego;
3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;
4) prowadzenie bazy danych geologicznych;
5) sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin;
6) przygotowywanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowywanie we współpracy z organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej, o której mowa w art. 49f ust. 3 ustawy - PGG;
7) koordynacja i wykonywanie prac z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonywanie prace pilotażowe z tego zakresu;
8) prowadzenie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla;
9) koordynacja zadań z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;
10) rozpoznawanie i monitoring zagrożeń geologicznych;
11) tworzenie i prowadzenie systemu informacyjnego Geoinfonet.
Państwowa służba geologiczna wykonuje także inne zadania państwa w zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.

 

Źródło: Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

fot.: 123rf.com

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ