Partner serwisu
09 sierpnia 2016

Grupa LafargeHolcim ogłasza wyniki za II kwartał 2016 roku

Kategoria: Aktualności

– Uwaga, jaką poświęciliśmy polityce cenowej i synergii, stała się ewidentną siłą sprawczą wzrostu zysków – w II kwartale marże operacyjne wzrosły o 216 punktów bazowych rok do roku, a skorygowany wskaźnik EBITDA – o 6% według danych porównywalnych – skomentował wyniki grupy Eric Olsen prezes Grupy LafargeHolcim.

Grupa LafargeHolcim ogłasza wyniki za II kwartał 2016 roku
 • Polityka cenowa i efekty synergii zapewniły zwiększenie zysków i marż operacyjnych
 • W drugim kwartale skorygowana marża operacyjna EBITDA wzrosła o 210 punktów bazowych do 23,4%
 • W drugim kwartale skorygowany wskaźnik operacyjnego EBITDA wzrósł o 6% na podstawie danych porównywalnych
 • W drugim kwartale wielkość sprzedaży netto wyniosła 7,28 miliarda CHF (spadek o 2% według danych porównywalnych)
 • Wartość operacyjnych wolnych przepływów pieniężnych istotnie wzrosła (o 26% w porównaniu z pierwszą połową 2015 roku)
 • Dochód netto za pierwszą połowę roku wzrósł o 318 milionów CHF do 452 milionów CHF
 • Przekroczono przyjęty na rok 2016 plan zbycia wybranych aktywów za kwotę 3,5 miliarda CHF
 • Potwierdzono prognozę wyników dla Grupy na rok 2016

 

1 EBITDA operacyjny skorygowano o wartości wynikające z fuzji, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych

2 Wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszona o wartość opłat związanych z utrzymaniem i wydatków inwestycyjnych

– Uwaga, jaką poświęciliśmy polityce cenowej i synergii, stała się ewidentną siłą sprawczą wzrostu zysków – w II kwartale marże operacyjne wzrosły o 216 punktów bazowych rok do roku, a skorygowany wskaźnik EBITDA – o 6% według danych porównywalnych – skomentował wyniki grupy Eric Olsen prezes Grupy LafargeHolcim.  Gdyby nie sytuacja w Nigerii, gdzie nasze zakłady ucierpiały z powodu deficytu gazu ziemnego, skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósłby w II kwartale o 13%. Nigeria jest rynkiem wysokiego wzrostu; realizujemy obecnie projekt przystosowania naszych zakładów do warunków lokalnych z myślą o ograniczeniu uzależnienia od gazu ziemnego, aby odtworzyć podaż i ponownie wejść w fazę wzrostu. Spodziewamy się efektów podjętych działań przed końcem roku.

– Wraz z ogłoszeniem planu zbywania wybranych aktywów w Indiach, na Sri Lance, w Chinach i w Wietnamie, założenia przewidujące uzyskanie w ciągu całego roku 3,5 miliarda CHF ze sprzedaży zrealizowaliśmy z naddatkiem w ciągu niecałych ośmiu miesięcy. Zawarte przez nas transakcje, wszystkie na bardzo korzystnych warunkach – kontynuuje swoją wypowiedź Eric Olsen – pozwolą nam uporządkować i uprościć prowadzoną działalność, przy jednoczesnym zwiększeniu efektu synergii na rynkach Maroka, Chin i Indii. Ze względu na skuteczną realizację programu dywestycyjnego postanowiliśmy podnieść kwotę docelową do 5 miliardów CHF. Planujemy zakończenie całego procesu do końca 2017 roku.

– Pomimo czynników ryzyka makroekonomicznego wpływającego na część naszych rynków, realizujemy podjęte zobowiązania, w tym cele przyjęte na rok 2016 – podkreślił Eric Olsen.

Perspektywa na rok 2016

Rok 2016 to okres realizacji założeń przyjętych do końca roku 2018.

Ze względu na wydarzenia w niektórych krajach w pierwszej połowie roku spodziewamy się, że popyt na naszych rynkach wzrośnie w ciągu całego 2016 r. o 1-3% ogółem. Obserwując tendencje związane z polityką cenową i synergii stwierdzamy, iż nasze oczekiwania dotyczące wyników za pełen rok rozliczeniowy mogą pozostać niezmienione.

W roku 2016 spodziewamy się, że:

 • wartość wydatków inwestycyjnych utrzyma się poniżej 2 miliardów CHF,
 • stopniowy wzrost efektu synergii umożliwi osiągnięcie skorygowanego EBITDA operacyjnego na poziomie 450 milionów CHF,
 • podjęte przez nas inicjatywy w obszarach wzrostu cen i doskonałości rynkowej przyniosą wymierne rezultaty w 2016 roku,
 • wskaźnik zadłużenia netto spadnie z końcem roku do poziomu zbliżonego do 13 miliardów, między innymi dzięki realizacji planu zbywania wybranych aktywów,
 • zostanie zrealizowany program zbywania aktywów o wartości 3,5 miliarda CHF,
 • wartość skorygowanego wskaźnika EBITDA osiągnie przynajmniej wysoki wynik jednocyfrowy według danych porównywalnych.

Zamierzamy utrzymać solidną wiarygodność kredytową na poziomie inwestycyjnym (investment grade rating) i podejmiemy współmierne działania w tym kierunku, zwracając nadwyżki finansowe naszym akcjonariuszom w ramach odpowiednio progresywnej polityki dywidendowej.

Podtrzymujemy zobowiązania przyjęte do realizacji do końca 2018 roku, a ogłoszone w listopadzie 2015 roku.

Wyniki finansowe Grupy

W drugim kwartale 2016 roku w wielu krajach – między innymi na Filipinach, w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, w Algierii i w Libanie – odnotowano istotny wzrost zysków. Rynek chiński również wykazuje potencjał poprawy dzięki działaniom na rzecz kontroli kosztów i odpowiednio ukierunkowanym strategiom marketingowym, umożliwiając tym samym korektę EBITDA operacyjnego w drugim kwartale; również Indie odnotowały znaczące postępy pod względem wdrożenia właściwych strategii cenowo-marketingowych i wykorzystania efektu synergii.

Trudne warunki na kilku rynkach – przede wszystkim w Nigerii, gdzie strajki i przerwy w dostawach gazu uniemożliwiły nam prawidłową obsługę rosnącego rynku – wywarły zdecydowany wpływ na wyniki kwartalne Grupy. Ze względu na wyniki odnotowane na samym rynku nigeryjskim wartość skorygowanego wskaźnika EBITDA za bieżący kwartał spadła o 96 milionów CHF według danych porównywalnych.

Ceny cementu wzrosły o 2,2% kwartał do kwartału, potwierdzając skuteczność przyjętej przez Grupę szeroko zakrojonej strategii cenowej. W pierwszym kwartale ceny wzrosły o 1,3% - obecna tendencja stanowi zatem kontynuację już zaobserwowanego trendu.

W ujęciu globalnym ceny cementu spadły rok do roku według danych porównywalnych. Na wybranych rynkach zjawisko to wynika bezpośrednio z połączenia czynników geopolitycznych lub makroekonomicznych. Zgodnie z przewidywaniami, podwyżki cen wprowadzone w I kwartale nie pozostały bez wpływu na wielkość sprzedaży na kilku rynkach. Dzięki wykorzystaniu efektu synergii sprzedaż osiągnęła wartość 170 milionów CHF w drugim kwartale, co oznacza, że za pierwszą połowę roku uzyskano łączny efekt na poziomie 273 milionów – jest to istotny etap realizacji założeń związanych z efektami wykorzystania efektu stopniowej synergii: na 2016 rok przyjęto założenie 450 milionów CHF. W bieżącym kwartale wypracowano znaczącą wartość związaną z tymże efektem na rynkach Stanów Zjednoczonych i Brazylii dzięki ograniczeniu kosztów stałych; w krajach Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim w Meksyku – dzięki wprowadzeniu zasady najlepszych praktyk rynkowych; oraz w Chinach i w Indiach – dzięki zastosowaniu optymalnego koszyka energetycznego.

Wartość operacyjnego EBITDA (w wysokości 1,7 miliarda CHF) wzrosła w drugim kwartale o 6% według danych porównywalnych. Efekt synergii, stale prowadzone działania na rzecz kontroli kosztów, niższe koszty energii i właściwa strategia cenowa zapewniły poprawę marży EBITDA – w II kwartale odnotowano wartość marży na poziomie 23,4%, czyli wzrost w porównaniu ze wskaźnikiem 21,3% odnotowanym w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wartość operacyjnych wolnych przepływów pieniężnych wzrosła o 26,4% rok do roku. Na koniec pierwszej połowy roku wartość ta wyniosła -539 milionów CHF, co wynikało z tradycyjnej sezonowości kapitału obrotowego. Wartość zadłużenia netto wyniosła 18,1 miliarda CHF – o 5,1 miliarda CHF zadłużenia netto ogółem mniej, niż w lipcu 2015 roku, nie uwzględniając wpływu z tytułu transakcji CRH.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ